Kwiatkowska Nieruchomości

Polityka prywatności

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27/04/2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (dalej zwanym: RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Kwiatkowska Nieruchomości Iwona Gawin z siedzibą w Gdańsku (kod 80-241), przy Grunwaldzkiej 67/2, tel: 609-411-740  o numerze NIP 584-178-35-00 oraz numerze REGON 222167604 oraz Kwiatkowska Nieruchomości Hanna Kwiatkowska z siedzibą w Gdańsku (kod 81-241), przy ul. Al. Grunwaldzka 67/2, tel: 609 004 202, o numerze NIP 584-147-55-37 oraz numerze REGON 222000910.
 2. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 3. przekazania oferty usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości przez Administratora danych osobowych – na podstawie 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 4. wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Administratorem danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 5. marketingowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 6. wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 7. ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami – na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO
 8. Dane będą przetwarzane przez Administratora oraz mogą być przetwarzane przez uprawnione organy publiczne, podmioty świadczące usługi techniczno-technologiczne w tym IT, podmioty świadczące usługi księgowe, banki lub pośrednictwa finansowe, inne biura pośrednictwa w obrocie nieruchomości, kancelarie prawne, notariuszy.
 9. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 10. Przechowujemy Pani/a dane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia przez nas celów wskazanych w pkt. 2 powyżej. Będziemy przechowywali Pani/a dane:
 11. przekazania oferty usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości przez Administratora danych osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody;
 12. dla celów wykonania i rozliczenia umowy przez okres obowiązywania umowy przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Pani/a lub naszych roszczeń wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami;
 13. marketingowym – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Pani/a danych osobowych na cele marketingowe;
 14. dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych) – przez okres wynikający z takich przepisów (np. w celach rozliczeniowych Pani/a dane będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zamówieniem);
 15. dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia Pani/a roszczeń wobec nas lub naszych roszczeń wobec Pani/a wynikający z przepisów prawa (np. ogólny termin przedawnienia roszczeń związanych z działalnością gospodarczą wynosi 3 lata, zaś ogólny termin przedawnienia roszczeń konsumenta wobec nas wynosi 10 lat; podane wyżej okresy przechowywania danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa);
 16. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 17. Jeżeli udzielił/a Pan/i zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy, że  dowolnym momencie może Pan/i odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: biuro@kwiatkowska-nieruchomosci.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 18. Ponadto ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie Pan/i danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 19. Administrator informuje, że nie będzie przetwarzał danych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Copyright © Kwiatkowska Nieruchomości
Polityka prywatności

Wykonanie: Simm Oprogramowanie